ARQUITECTE de CAPÇALERA

 

Què és un "Arquitecte de Capçalera"?

És un servei tècnic que dóna assessorament i servei tècnic-facultatiu personal, continu i integral.

 

A qui va dirigit?

A les comunitats de veïns i propietaris que desitgin disposar d’un arquitecte de confiança que conegui, de primera mà, la seva comunitat o propietat.

 

Per què és necessari?

1. Per tenir assessorament continu, permanent i professional dels diferents requeriments i sol·licituds que puguin realitzar tant les diverses administracions públiques com ens privats o particulars durant la vida útil de l’edifici.

 

2. Per tenir un control de les obres de reparació i manteniment de l’immoble.

 

3. Per la supervisió i control, mitjançant tècnics professionals, del correcte ús i manteniment de l’immoble.

 

4. Per reduir el temps d’espera en l’anàlisi, estudi i proposta de solució de les patologies que apareguin en l’immoble, minimitzant el grau d’afectació i, en conseqüència, la despesa a realitzar.

 

5. Per obtenir importants descomptes en la realització d’informes i certificats d’obligat compliment, com la Inspecció Tècnica de l’Edifici [ITE] o la Certificació Energètica de l’immoble [Etiqueta Energètica].

 

6. Per optar a una reducció del cost de l’Assegurança de Responsabilitat Civil de l’immoble.

 

7. Per tenir, en definitiva, un tècnic de confiança que resolgui, amb eficàcia, rapidesa i honestedat tots els temes relacionats amb l’ús, manteniment i conservació de l’immoble contractat.

 

Com es contracta?

Tan bon punt es posi en contacte amb nosaltres, un dels nostres tècnics realitzarà una inspecció visual al l'immoble, sense cap cost ni compromís per part de la propietat. En funció de la superfície construïda de l'immoble, la seva antiguitat i el seu estat de conservació, els proposarem una quota trimestral, a partir de 9 Euros veí /trimestre, que inclourà tots els serveis BÀSICS i importants descomptes en els COMPLEMENTARIS.

Aquesta quota es mantindrà fixa els cinc primers anys, baixant a partir d'aleshores, en funció de l'estat de manteniment i conservació aconseguit a l'immoble.

 

Com funciona?

Una vegada formalitzat el contracte, disposarà d’un "Arquitecte de capçalera" per la seva Comunitat de Veïns o Propietat, que atendrà qualsevol petició de la propietat, representant o President de Comunitat, informant i assessorant sobre les actuacions a resoldre en l'immoble. Assistirà a l'immoble en cas d'avaria insòlita, vetllarà i informarà sobre el manteniment i ús de l'edifici, actualitzant i complementant de forma contínua, si existeix, el Llibre de l'Edifici i realitzant totes les tasques incloses dintre dels Serveis BÀSICS.

Si durant la durada del contracte fos necessari la realització d’un dels Serveis COMPLEMENTARIS, “l’arquitecte de capçalera” oferirà, sense cap tipus de compromís de contractació, a la comunitat de veïns o propietari de l’immoble, els seus serveis amb el descompte estipulat en el contracte.

 

SERVEIS BÀSICS [Inclosos en la quota]

 

-Informe de l’Estat de l’Immoble.

 

-Manual d'ús i Manteniment


[A elaborar durant el 1er any de contracte]

-Pla de Manteniment


[A elaborar durant el 1er any de contracte]

-Assessorament Tècnic i Normatiu

Informes urbanístics

Estudis de Viabilitat [com són la col·locació d’ascensors, rampes d’accés...]

Propostes de millora de l’eficiència energètica de l’immoble

 

-Estudi de Pressupostos externs

 

-Representacions, compareixences i reunions

 

-Tramitació d'expedients derivats dels treballs encarregats

 

-Actualització continua del Llibre de l'Edifici, si existeix

 

-Inspecció Tècnica de l'Edifici [ITE], si s'escau

[A elaborar durant el 3er any de contracte]

-Certificat d'Eficiència Energètica de l’immoble

[A elaborar durant el 5è any de contracte]

-Informe d’Avaluació de l’Edifici [RD 233/2013]

[A elaborar durant el 5è any de contracte]

-Consultes on-line amb resposta en 48h.

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS [Descomptes entre 25% i 50%]

 

-Certificats

 

-Informes Patològics i pericials

 

-Projectes Tècnics i Direccions d'Obra


(per la comunitat i/o entitats privatives)

Avantprojectes

Projectes d'execució

Projectes de legalització

Projectes de reforma interior

Projectes de bastides

Projectes d'enderroc

 

-Llicències d'activitat o obertura

(per la comunitat i/o entitats privatives)

-Memòries valorades


-Valoracions i taxacions

(per la comunitat i/o entitats privatives)

-Cèdules d’Habitabilitat


-Certificats d’Eficiència Energètica de les unitats privatives de l’immoble.

 

-Tracte preferencial en altres encàrrecs o treballs

Mallam © Creat per Perception